Ogłoszenie o wolnym stanowisku - główny księgowy


POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W WODZISŁAWIU ŚL.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

poszukuje kandydatów na stanowisko:

- główny księgowy

Liczba lub wymiar etatu: 0,5 (tj. 20/40 godz. tygodniowo)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- prowadzenie rachunkowości jednostki sektora finansów publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,

- wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

- przygotowywanie planu finansowego jednostki i jego bieżąca kontrola,

- sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych z wykonania budżetu,

- sporządzanie dokumentacji płacowej i naliczanie płac,

Wykształcenie:

- Średnie, średnia policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna albo studia wyższe.

Doświadczenie:

- w przypadku wykształcenia wyższego co najmniej 3- letnia praktyka w księgowości,

- w przypadku wykształcenia średniego, policealnego lub pomaturalnego co najmniej 6- letnia praktyka w księgowości,

- znajomość zagadnień gospodarki finansowej oraz księgowości;

Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych, oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe,

- znajomość przepisów ustawy o rachunkowości , ustawy o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi, prawa pracy i systemu ubezpieczeń społecznych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o pracownikach urzędów państwowych,

Wymagania dodatkowe:

- staż pracy w jednostkach nadzoru budowlanego

- umiejętności analityczne

- samodzielność,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- życiorys i list motywacyjny;

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

- kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie:

- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

- oświadczenie kandydata o nieskalaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- kopie świadectw pracy;

- kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (np. certyfikat księgowy, wpis do rejestru biegłych rewidentów).

Dokumenty należy przesyłać w terminie do: 10 grudnia 2010r.

pod adresem:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śl.

ul. Kokoszycka 180b, 44-313 Wodzisław Śl.

z dopiskiem "Oferta Pracy"

Inne informacje:

Zatrudnienie na czas określony - umowa na zastępstwo ok. 12m-cy, (przewidywany termin rozpoczęcia pracy - styczeń 2011r.)

Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie (decyduje data wpływu) nie będą brane pod uwagę.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-32) 456-19-07
Urząd: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śl.

Stanowisko: Główny księgowy - umowa na zastępstwo

Status: nabór zakończony

Wyniki naboru: Grażyna Pawlas, zam. Adamowice

Uzasadnienie:

Pani Grażyna Pawlas spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko.

Informacja wytworzona przez:
Marek Szymański tel.:mszymanski , w dniu:  30‑11‑2010 09:29:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marek Szymański tel.:mszymanski , w dniu:  30‑11‑2010 09:29:00
Data ostatniej aktualizacji:
25‑05‑2011 09:31:38
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie