Zakres działalności


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego jako samodzielny organ istnieje od 1 stycznia 1999r. powołany w związku z reformą ustrojową państwa. Poprzednio czynności związane z zakresem naszej działalności prowadzone były w ramach jednej służby architektonicznej przy Urzędzie Rejonowym.

Zadania i kompetencje organów nadzoru budowlanego, sformułowane w art.83 Prawa budowlanego, sprowadzają się do działań z zakresu inspekcji i kontroli, tak w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego, jak i utrzymania obiektów budowlanych oraz prowadzenia postępowania wyjaśniającego w przypadku katastrofy budowlanej.

Do zadań nadzoru budowlanego należy w szczególności:

- kontrola zgodności z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę,

- sprawdzanie posiadania przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie właściwych uprawnień do pełnienia tych funkcji,

- sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych,

- badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych,

- współdziałanie z organami kontroli państwowej.

Do właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, jako organu I instancji należą zadania i kompetencje, w szczególności:

- przyjmowanie zawiadomień o terminie rozpoczęcia budowy,

- przyjmowanie zawiadomień o zmianie kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz projektanta sprawującego nadzór autorski,

- samowole budowlane, (budowa, rozbiórka, wykonanie robót budowlanych, zmiana sposobu użytkowania bez pozwolenia właściwego organu) - i ich likwidacja i legalizacja,

- wstrzymanie robót budowlanych, wykonywanych bez pozwolenia na budowę lub niezgodnie z pozwoleniem lub przepisami,

- nakaz wykonywania określonych czynności przez inwestora w celu zalegalizowania robót budowlanych, pozwolenie na wznowienie wstrzymanych robót, ale także nakaz rozbiórki obiektu lub jego części w razie niepodporządkowania się wcześniej wydanym nakazom,

- wydawanie pozwoleń na użytkowanie i przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania wybudowanych obiektów,

- nakładanie kar za niezgodnie z pozwoleniem wykonanie robót budowlanych,

- nakaz przeprowadzenia kontroli obiektu budowlanego lub jego części,

- kontrola utrzymania obiektu budowlanego,

- nakaz usunięcia stwierdzonych w obiekcie budowlanym nieprawidłowości,

- nakaz rozbiórki obiektu nieużytkowanego lub niewykończonego i nie nadającego się do odbudowy, remontu lub wykończenia,

- nakaz opróżnienia budynku grożącego bezpośrednio zawaleniem ,

- nakaz usunięcia istniejącego w obiekcie budowlanym zagrożenia,

- przyjęcie zawiadomienia o stanie zagrożenia w obiekcie budowlanym,

- wyjaśnienie przyczyn katastrof budowlanych,

- przyjmowanie zawiadomień o katastrofach budowlanych,

- prowadzenie postępowań w sprawach katastrof budowlanych,

- prowadzenie postępowań wyjaśniających i składanie wniosków o ukaranie z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

 

 

 

 

 

 

 


 
Informacja wytworzona przez:
Marek Szymański , w dniu:  29‑01‑2011 04:44:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  29‑01‑2011 04:44:00
Data ostatniej aktualizacji:
17‑07‑2019 09:22:34
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie